REGULAMIN BIEGU PYRZYCKA SZYBKA DYCHA FIEGE

DYSTANS 10 i 5 KM

 

I.CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.Promocja Gminy Pyrzyce.

 

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE (Imprezy) jest Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Gmina Pyrzyce, a jej Sponsorem Tytularnym FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o.

 

III.TERMIN I MIEJSCE

1.Impreza odbędzie się w dniu 20 marca 2022 roku w Pyrzycach, a sam start biegu nastąpi o godzinie 12.00 (Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny startu i podziału uczestników na mniejsze grupy w przypadku zmiany przepisów związanych z COVID-19)

2.Trasa biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE będzie przebiegać w granicach administracyjnych Pyrzyc i zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.szybkadycha.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając trasę na stronie www.szybkadycha.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

3.Start i meta biegu usytuowane będą na ul. 1 Maja (przy placu Ratuszowym) w Pyrzycach.

4.Długość trasy:  dystans 10 km i 5km – trasa będzie posiadała atest PZLA.

5.Zawodnik dokonuje samodzielnie wyboru dystansu, który zamierza pokonać w trakcie pokonywania biegu. Zawodnik musi dokonać wyboru dystansu najpóźniej do 4,7 km trasy w którym to punkcie nastąpi rozwidlenie trasy biegu na 5km oraz biegu na 10 km, Organizator zobowiązuje się do należytego oznakowania ostatecznego punktu wyboru dystansu.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

7.Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr.

8.Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych (elektroniczny pomiar czasu).

 

IV.KONTROLA ORAZ LIMIT CZASU

1.Punkt kontrolny elektronicznego pomiaru czasu znajdować się będzie na nawrocie trasy.

2.Ominięcie punktu kontrolnego (mata pomiarowa), czy  wyjście poza obręb wyznaczonej trasy, w tym wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi nie będącą trasą biegu, skutkuje dyskwalifikacją.

3.Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny liczony od strzału startera.

4.Trasa biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów.

5.Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE w ciągu 90 minut od startu, zobowiązani są do przerwania biegu, niezwłocznego opuszczenia trasy biegu  i samodzielnego dojścia do mety.

6.Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

 

V.UCZESTNICTWO

1.W biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 20 marca 2022 roku ukończą 16 lat. Osoby w wieku 16 – 18 lat (które w dniu biegu tj. 20 marca 2022 roku nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnego pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

2.Limit Uczestników w obu dystansach łącznie w Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE wynosi 1000 (słownie: tysiąc) osób:

 • 250 osób które podczas zgłoszenia elektronicznego zdecydowały, że przy odbiorze pakietu startowego nie okażą oficjalnego unijnego certyfikatu szczepienia lub aktualnego unijnego certyfikatu ozdrowienia ważnego na dzień udziału w biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE;
 • 750 osób, które podczas zgłoszenia elektronicznego zdecydowały, że przy odbiorze pakietu startowego okażą oficjalny unijny certyfikat szczepienia lub aktualny unijny certyfikat ozdrowienia ważny na dzień udziału w biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE.

Limity zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów związanych z COVID 19.

3.Wszyscy Uczestnicy startujący w biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

4.Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Ze względów związanych z pandemią, Kartę Zgłoszenia z oświadczeniem o stanie zdrowia należy pobrać ze swojego konta na panelu B4sport, wydrukować i podpisaną dostarczyć do biura zawodów.

5.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń, zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego obsługi biegu,  osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

6.Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.

7.Osoby zdyskwalifikowane za doping i odbywające karę, nie mają prawa startu w Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

8.Organizator dopuszcza start osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – tzn. wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym mogą ubiegać się o obniżenie opłaty startowej o 50% po przedstawieniu legitymacji poświadczającej niepełnosprawność. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem: biuro@szybkadycha.pl.

9.Ze względu na ograniczenia czasowe zamknięcia trasy Organizator nie dopuszcza udziału w biegu wózków sportowych typu „handbike” z napędem pośrednim oraz wózków sportowych trójkołowych.

10.Koszt opłaty startowej oraz koszt ewentualnych opłat dodatkowych, w szczególności: opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

11.Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w  prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

12.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników oraz startu ze zwierzętami.

 

VI.ZGŁOSZENIA, OPŁATY I LIMITY UCZESTNIKÓW

1.Zgłoszenia do biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej szybkadycha.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2022 r.

2.Limit Uczestników w obu dystansach łącznie w Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE wynosi 1000 (słownie: tysiąc) osób:

 • 250 osób które podczas zgłoszenia elektronicznego zdecydowały że przy odbiorze pakietu startowego nie okażą oficjalnego unijnego certyfikatu szczepienia lub unijnego certyfikatu ozdrowienia ważnego na dzień udziału w biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE;
 • 750 osób, które podczas zgłoszenia elektronicznego zdecydowały, że przy odbiorze pakietu startowego dobrowolnie okażą oficjalny unijny certyfikat szczepienia lub aktualny unijny certyfikat ozdrowienia ważny na dzień udziału w biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE.

Limity zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów związanych z COVID 19.

3.W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów. O skuteczności zgłoszenia decyduje jego opłacenie przed wyczerpaniem limitu Uczestników – zgłoszenia dokonane przed wyczerpaniem limitu, ale opłacone po jego wyczerpaniu, nie będą brane pod uwagę niezależnie od terminów wskazanych w ust. 1.

4.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.

5.Organizator ustala poniższe terminy oraz opłaty startowe w ramach zgłoszeń udziału w Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE.

W zależności od terminu dokonania zgłoszenia i wpłaty opłata startowa wynosi:

 • zgłoszenia + wpłata do 15.01.2022 – opłata 75 zł
 • zgłoszenia + wpłata od 16.01.2022 do 28.02.2022 – opłata 85 zł
 • zgłoszenia + wpłata od 1.03.2022 do 15.03.2022 – opłata 95 zł

6.Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia. Dla uzyskania zwolnienia konieczna jest skuteczna weryfikacja wieku dokonana w Biurze Zawodów w oparciu o dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dokument stwierdzający datę urodzenia (chyba, że data urodzenia wskazana jest na dokumencie tożsamości). Skuteczna weryfikacja wieku wywołuje takie same skutki jak uiszczenie opłaty startowej. Osoby powyżej 70 roku życia prosimy zgłoszenie rejestracji mailowo biuro@szybkadycha.pl.

7.Wniesienie opłaty startowej można dokonać online (bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub poprzez link przy nazwisku na liście startowej).

8.Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu z winy poczty lub banku.

9.W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.

10.Przeniesienie numeru startowego na inną osobę jest możliwe do 15.03.2022.

11.Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym oraz chipem przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym i/lub chipem, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.

12.Każdy Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach Uczestnika w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

13.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

 

VII. WERYFIAKCJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1.Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie:

 • okazania dokumentu tożsamości i karty startowej, którą zawodnik może pobrać ze swojego indywidualnego profilu biegacza (karty będą dostępne do pobrania na 7 dni przed zawodami)
 • w przypadku wybrania podczas zapisów elektronicznych tej opcji – dobrowolnego okazania oficjalnego unijnego certyfikatu szczepienia lub ozdrowienia.
 • osoby, które zadeklarowały dobrowolne okazanie oficjalnego unijnego certyfikatu szczepienia lub ozdrowienia, które odmówią jego okazania w Biurze Zawodów otrzymają pakiet startowy bez numeru startowego i chipa.

2.Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym:

 • w dniu 18 marca 2022 r. w godzinach 16.00 – 19.00 (piątek) Szczecin Centrum Biegowe Run Expert 
 • w dniu 20 marca 2022 r. w godzinach 9.00 – 11.30 (niedziela) Pyrzyce, Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1

3.Uczestnik biegu, w dniu i godzinach wskazanych powyżej, w ramach opłaty startowej otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu startowego przez uczestnika nie uprawnia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

4.Ze względów związanych z pandemią, każdy zawodnik zobowiązany jest pobrać, wydrukować i dostarczyć do biura zawodów podpisaną Kartę Zgłoszeniową z oświadczeniem o stanie zdrowia. Karty będą dostępne do pobrania w panelu B4sport po zalogowaniu się do swojego zgłoszenia na tydzień przed biegiem.

5.W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:

 • numeru startowego z chipem i czterema agrafkami,
 • pamiątkowej koszulki Imprezy,
 • gratisowych upominków od sponsorów i partnerów Imprezy,
 • możliwości pokonania trasy Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE wyłączonej z ruchu kołowego,
 • pamiątkowego medalu na mecie,
 • pakietu regeneracyjnego na mecie,
 • pomiaru czasu, w tym możliwość uzyskania wyniku w formie SMS,
 • możliwości skorzystania z szatni, depozytu.

 

VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1.W Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE bieg na 10 km będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,

b) Klasyfikacje Wiekowe – kobiet i mężczyzn 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70- i więcej lat.

c) Najszybszy mieszkaniec gminy Pyrzyce i najszybsza mieszkanka gminy Pyrzyce – o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie gminy Pyrzyce,

d) Klasyfikacja Generalna – niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji).

2.W Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE bieg na 5 km będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,

b) Klasyfikacje Wiekowe – kobiet i mężczyzn 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70- i więcej lat.

c) Najszybszy mieszkaniec gminy Pyrzyce i najszybsza mieszkanka gminy Pyrzyce – o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie gminy Pyrzyce,

d) Klasyfikacja Generalna – niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji).

3.Zasady dotyczące klasyfikacji drużynowej określone zostały w punkcie XII niniejszego regulaminu.

4.Uczestnik, który chce wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej obowiązany jest oświadczyć taką wolę Organizatorowi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas rejestracji elektronicznej.

5.Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację Uczestnika.

6.Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (wiekowe, branżowe) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).

7.W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki zostaną przesłane w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

 

IX.NAGRODY

1.Każdy Uczestnik, który ukończy Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2.Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i – w przypadku jej przeprowadzenia – negatywny wynik kontroli antydopingowej.

3.Nagrody – bieg na 10 km

a)zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

b)Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

c)Zdobywcy miejsc I w klasyfikacji Najszybszy mieszkaniec Pyrzyc i Najszybsza mieszkanka Pyrzyc otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

d)Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

4.Nagrody – bieg na 5 km

a)zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

b)Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

c)Zdobywcy miejsc I w klasyfikacji Najszybszy mieszkaniec Pyrzyc i Najszybsza mieszkanka Pyrzyc otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

 

 X.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy (Stowarzyszenie K2 Partners,  ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).

2.Dane osobowe Uczestników biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE będą przetwarzane w celu:

a)zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;

b)dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

c)wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d)w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

e)ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f)promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

3.Dane osobowe Uczestników biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners, Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn;

c) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

d) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, lecz jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku.

9.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11.Na zasadach wskazanych w niniejszej części regulaminu (X – Ochrona danych osobowych) gromadzone i przetwarzane będą także dane osobowe rodziców lub opiekunów niepełnoletnich Uczestników.

 

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Pyrzycka Szybka wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: biuro@szybkadycha.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

8.Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze startowym znajduję chip do pomiaru czasu).

9.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

10.Szatnie będą znajdowały się w pobliżu startu/mety Biegu.

11.Rzeczy do depozytu będą przyjmowane/ wydawane tylko w załączonych do Pakietów Startowych workach, oznakowanych numerem tożsamym z numerem startowym Uczestnika, w dniu startu w godzinach od 09:30 do 15:00. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

12.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

13.Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu (poza depozytem).

14.Przebywanie na trasie biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

15.W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z zwierzętami. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

16.W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym Uczestnik powinien przesłać prośbę w tej kwestii na adres biuro@szybkadycha.pl

17.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

19.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

20.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

21.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE.

 

XII. REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ PYRZYCKA SZYBKA DYCHA FIEGE – 10km

1.W klasyfikacji drużynowej na dystansie 10km mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy Uczestników startujące pod wspólnym szyldem.

2.Drużyna składa się z minimum 5 osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.

3.Aby zgłosić się do klasyfikacji drużynowej należy:

 • Podczas zgłoszenia internetowego na Bieg wybrać opcję „Biorę udział w klasyfikacji drużynowej”
 • Wybrać zgłoszoną drużynę lub jeśli jeszcze nie ma liście drużyny wybrać opcję „Nie ma mojego zespołu na liście – chcę utworzyć swój zespół” i utworzyć drużynę.

4.Uczestników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin biegu Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE. Jeden Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

5.Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej członków, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 5 uzyskanych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

6.Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.

7.W razie uzyskania jednakowego wyniku przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.

8.Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.