WIRTULANA PYRZYCKA SZYBKA DYCHA FIEGIE 

5 i 10 KM

I.CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.Promocja Gminy Pyrzyce.

 

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE  – edycja wirtualna (zwanym dalej Imprezą) jest Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Gmina Pyrzyce, , a jej Sponsorem Tytularnym FIEGE

           

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Uczestnik Imprezy może pokonać wybrany dystans (5 lub 10km)  w dniach od 21 marca do 3 kwietnia 2022 roku, w dowolnym miejscu i czasie, przy zachowaniu obowiązujących na ten dzień zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

2.Długość trasy to dystans 5 lub 10km, w zależności od wyboru.

3.Uczestnik imprezy może pokonać dystans w dowolnym miejscu i czasie.

4.Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego oraz zasad poruszania się obowiązujących na terenie wybranej trasy.

 

IV.UCZESTNICTWO, POMIAR CZASU

1.W Pyrzyckiej Szybkiej Dysze FIEGE- edycja wirtualna, prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego biegu ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie, gdzie głównym warunkiem jest ukończenie 13 lat w dniu biegu, mają prawo startu tylko w przypadku pokonywania trasy pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

2.Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie https://szybkadycha.pl/ w zakładce Bieg Wirtualny oraz dokonanie opłaty startowej.

3.Pomiar czasu jest wykonywany idywidualnie przez każdego uczestnika za pomocą zegraka z GPS lub aplikacji mierzącej czas oraz dystans. 

5.Uczestnicy przesyłają wynik na platformę B4sport w postaci screenów (ekrany) z zegarka lub innej aplikacji potwierdzające ilość przebiegniętych kilometrów oraz czas i datę.

6.Uczestnik, który zarejestrował się do biegu i dokonał opłaty startowej, nie ma możliwości rezygnacji z biegu lub przeniesienia opłaty na kolejny rok kalendarzowy lub inną imprezę/wydarzenie.

 

V.ZASADY

1.Uczestnik ma do pokonania dystans 5 lub 10km.

4.Uczestnik przesyła swój wynik Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna przesyła w postaci screen’ów/zrzutów z ekranu logując się na swoim koncie w panelu B4sport. Wyniki będą zatwierdzane i weryfikowane na bieżąco.

 

VI.KLASYFIKACJE I WYNIKI

1.W Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja Generalna dla zawodników kobiet i mężczyzn,

2.Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie wyniku przesłanego w postci screen’ów/zrzutów ekranu na panel B4sport potwierdzającego przebiegnięcie dystansu.

3.Każdy uczestnik musi przebiec dystans 5 lub 10km w terminie 21 marca – 3 kwietnia 2022 r.

4.Informacje o wynikach końcowych będą dostępne online w czasie rzeczywistym stronie https://szybkadycha.pl/

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

 

VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1.Zgłoszenia do Pyrzyckiej Szybkiej Dychy – edycja wirtualna przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/pyrzycka_szybka_dycha/ w zakładce Bieg Wirtualny w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2022 r.

2.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się prawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.

3.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.Po dokonaniu rejestracji i opłaceniu opłaty startowej zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu, nie jest to obowiązkowe.

5.Organizator ustala poniższą wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Pyrzyckiej Szybkiej Dysze – edycja wirtualna. W zależności od wybranego Pakietu Finiszera, opłaty startowe wynoszą odpowiednio:

 

 

Pakiet Finiszera

 

Opłata startowa

Podstawowy (numer startowy + medal)49 zł
Premium (Podstawowy +  koszulka)69 zł

 

6.Osoby chcące otrzymać dodatkowy grawer na medalu: imię, nazwisko, dystans, czas, powinny zaznaczyć taką opcję w momencie rejestracji na Imprezę na panelu B4sport. Cena dodatkowego graweru to 19,00 zł.

7.Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2022 r.

8.Wniesienia opłaty startowej można dokonać tylko on-line podczas rejestracji na bieg. (Osoby, które nie mogą dokonać płatności on-line prosimy o kontakt mailowy biuro@szybkadycha.pl)

9.Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową winni przesłać taką informację na adres biuro@szybkadcyha.pl wraz z danymi do faktury. Faktura zostanie wystawiona i wysłana w ciągu 2 tygodni od dnia zarejestrowaniu wpłaty na koncie Organizatora.

10.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.

11.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

12.Wydawanie Pakietów Finiszera dla osób ze Szczecina i okolic oraz wszystkich chętnych Uczestników będzie odbywało się w Centrum Biegowym Run Expert w Galerii Nowy Turzyn przy ulicy Bohaterów Warszawy 40 na I piętrze w terminie od 4 do 29 kwietnia 2022 roku,  od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.

13.Pakiety Finiszera dla osób z poza Szczecina wysyłane będą kurierem InPost, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, od 4 do 29 kwietnia. Pakiety wysyłane będą za dodatkową opłatą: na terenie Polski 12 zł, poza granice Polski 30 zł. Koszty ponownej, nie odebranej przesyłki lub jej zwrotu do Organizatora z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania ponosi Uczestnik.

14.Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru Pakietu Finiszera – nie dotyczy wysyłania Pakietu kurierem.

15.W przypadku, jeżeli Uczestnik nie może osobiście odebrać Pakietu Finiszera, należy przesłać upoważnienie na adres biuro@szybkadycha.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko osoby której pakiet będzie odebrany.

16.W ramach wybranej opłaty startowej Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania w zależności od wyboru pakietu finiszera zawierający:

Opcja 1. Pakietu Finiszera Podstawowy:

 • numer startowy
 • pamiątkowy medal,
 • możliwość pobrania i wydrukowania pamiątkowego dyplomu z uzyskanym czasem,

Opcja 2. Pakietu Finiszera Premium:

 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal,
 • koszulka,
 • możliwość pobrania i wydrukowania pamiątkowego dyplomu z uzyskanym czasem,

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners,  ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn).

2.Dane osobowe Uczestników Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora).

3.Dane osobowe Uczestników Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie,
 • innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć, filmów, filmików i komentarzy zamieszczanych pod postami Organizatora, zdjęć przesłanych mail-em a potrzeby reklamowe, promocyjne w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników biegu umieszczanych pod postami Organizatora. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik wyraża zgodę, aby jego Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.

6.Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:

 • na stronach internetowych,
 • profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
 • na kanałach na YouTube,
 • w mailingu bezpośrednim do klientów,
 • w materiałach public relations,
 • w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

7.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

8.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9.Pisemne protesty dotyczące organizacji Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy biuro@szybkadycha.pl   w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

10.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

11.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE – edycja wirtualna.