I.CEL

1.Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

2.Promocja Gminy Pyrzyce.

 

II.ORGANIZATOR

1.Organizatorem biegu Pyrzycka Szybka Dycha (Imprezy) jest Stowarzyszenie K2 Partners.

2.Partnerem Strategicznym Imprezy jest Gmina Pyrzyce.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1.Impreza odbędzie się w dniu 24 marca 2024 roku w Pyrzycach, a sam start biegu nastąpi o godzinie 12.00 

2.Trasa biegu Pyrzycka Szybka Dycha będzie przebiegać w granicach administracyjnych Pyrzyc i zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.szybkadycha.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając trasę na stronie www.szybkadycha.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

3.Start i meta biegu usytuowane będą na ul. 1 Maja (przy placu Ratuszowym) w Pyrzycach.

4.Długość trasy: dystans 10 km i 5km – trasa będzie posiadała atest PZLA.

5.Zawodnik dokonuje samodzielnie wyboru dystansu, który zamierza pokonać w trakcie pokonywania biegu. Zawodnik musi dokonać wyboru dystansu najpóźniej do 4,7 km trasy w którym to punkcie nastąpi rozwidlenie trasy biegu na 5km oraz biegu na 10 km. Organizator zobowiązuje się do należytego oznakowania ostatecznego punktu wyboru dystansu.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

7.Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr.

8.Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych (elektroniczny pomiar czasu).

 

IV.KONTROLA ORAZ LIMIT CZASU

1.Punkt kontrolny elektronicznego pomiaru czasu znajdować się będzie na nawrocie trasy.

2.Ominięcie punktu kontrolnego (mata pomiarowa), czy wyjście poza obręb wyznaczonej trasy, w tym wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi nie będącą trasą biegu, skutkuje dyskwalifikacją.

3.Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny liczony od strzału startera.

4.Trasa biegu Pyrzycka Szybka Dycha zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w czasie trwania zawodów.

5.Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu Pyrzycka Szybka Dycha w ciągu 90 minut od startu, zobowiązani są do przerwania biegu, niezwłocznego opuszczenia trasy biegu i samodzielnego dojścia do mety.

6.Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

 

V.UCZESTNICTWO

1.W biegu Pyrzycka Szybka Dycha prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 24 marca 2024 roku ukończą 16 lat. Osoby w wieku 16 – 18 lat (które w dniu biegu tj. 24 marca 2024 roku nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnego pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

2.Wszyscy Uczestnicy startujący w biegu Pyrzycka Szybka Dycha muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

3.Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Kartę Zgłoszenia z oświadczeniem o stanie zdrowia należy pobrać ze swojego konta na panelu B4sport, wydrukować i podpisaną dostarczyć do Biura Zawodów. Karty będą dostępne do pobrania na 7 dni przed zawodami.

4.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.

5.Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.

6.Osoby zdyskwalifikowane za doping i odbywające karę, nie mają prawa startu w Pyrzycka Szybka Dycha aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.

7.Organizator dopuszcza start osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – tzn. wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym mogą ubiegać się o obniżenie opłaty startowej o 50% po przedstawieniu legitymacji poświadczającej niepełnosprawność. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem: biuro@szybkadycha.pl.

8.Ze względu na ograniczenia czasowe zamknięcia trasy Organizator nie dopuszcza udziału w biegu wózków sportowych typu „handbike” z napędem pośrednim oraz wózków sportowych trójkołowych.

9.Koszt opłaty startowej oraz koszt ewentualnych opłat dodatkowych, w szczególności: opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

10.Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie Pyrzycka Szybka Dycha nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

11.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników oraz startu ze zwierzętami.

 

VI.ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1.Zgłoszenia do biegu Pyrzycka Szybka Dycha przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej szybkadycha.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2024 r.

2.Limit Uczestników w obu dystansach łącznie w Pyrzycka Szybka Dycha wynosi 850 (słownie: osiemset pięćdziesiąt) osób.

3.W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów. O skuteczności zgłoszenia decyduje jego opłacenie przed wyczerpaniem limitu Uczestników – zgłoszenia dokonane przed wyczerpaniem limitu, ale opłacone po jego wyczerpaniu, nie będą brane pod uwagę niezależnie od terminów wskazanych w ust. 1.

4.Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokość.

5.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.Organizator ustala poniższą wysokość opłaty startowej w ramach zgłoszenia udziału w biegu Pyrzycka Szybka Dycha. W zależności od daty dokonywania zgłoszenia, opłata startowa wynosi odpowiednio:

PAKIET PODSTAWOWY

 • 79 zł – opłata w terminie do 31.01.2024
 • 89 zł – opłata w terminie od 1.02. do 28.02.2024
 • 99 zł – opłata w terminie od 1.03. do 19.03.2024

PAKIET Z KOSZULKĄ (techniczna, fullprint z krótkim rękawem marki AdRunaLine – materiał light, przód gładki, tył siateczka)

 • 158 zł – opłata w terminie do 31.01.2024
 • 168 zł – opłata w terminie od 1.02. do 15.02.2024

7.Zgłoszenia oraz wpłaty za Pakiet z Koszulką przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2024 r.

8.Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia (dotyczy Pakietu Podstawowego bez koszulki). Dla uzyskania zwolnienia konieczna jest skuteczna weryfikacja wieku dokonana mailowo na adres biuro@szybkadycha.pl oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów w oparciu o dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dokument stwierdzający datę urodzenia (chyba, że data urodzenia wskazana jest na dokumencie tożsamości). Skuteczna weryfikacja wieku wywołuje takie same skutki jak uiszczenie opłaty startowej. Osoby powyżej 70 roku życia prosimy zgłoszenie rejestracji mailowo biuro@szybkadycha.pl.

9.Wniesienie opłaty startowej można dokonać online.

10.W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym.

12.Przeniesienie numeru startowego na inną osobę jest możliwe do 19.03.2024 r.

13.Aby przenieść numer startowy na inną osobę prosimy o kontakt na adres: biuro@szybkadycha.pl. Osoba przejmująca numer startowy musi się samodzielnie zarejestrować na Bieg bez opłacania udziału.

14.Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym oraz chipem przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym i/lub chipem, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.

15.Każdy Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach Uczestnika w imprezach organizowanych przez Organizatora na 2 lata.

16.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.

17.Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila z danymi do faktury w ciągu 7 dni od dnia wniesienia opłaty na adres: biuro@szybkadycha.pl

 

VII. WERYFIAKCJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1.Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w dniu biegu w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i wypełnioną Kartą Zawodnika, którą zawodnik może pobrać ze swojego indywidualnego profilu na panelu B4sport (karty będą dostępne do pobrania na 7 dni przed zawodami).

2.Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym:

 • w dniu 24 marca 2024 r. w godzinach 9.00 – 11.30 (niedziela) Pyrzyce, Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1.

3.Uczestnik biegu, w dniu i godzinach wskazanych powyżej, w ramach opłaty startowej otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu startowego przez uczestnika nie uprawnia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

4.W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy uprawniony jest do otrzymania:

 • numeru startowego z chipem i czterema agrafkami,
 • gratisowych upominków od sponsorów i partnerów Imprezy,
 • możliwości pokonania atestowanej trasy Pyrzycka Szybka Dycha wyłączonej z ruchu kołowego,
 • pamiątkowego medalu na mecie,
 • pakietu regeneracyjnego na mecie,
 • pomiaru czasu, w tym możliwość uzyskania wyniku w formie SMS,
 • możliwości skorzystania z szatni, depozytu
 • pakietu zdjęć z imprezy do pobrania z portalu www.fotysportowe.pl

VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1.W Pyrzycka Szybka Dycha bieg na 10 km będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,
 • Klasyfikacje Wiekowe – kobiet i mężczyzn 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70- i więcej lat.
 • Najszybszy mieszkaniec Gminy Pyrzyce i najszybsza mieszkanka Gminy Pyrzyce – o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie Gminy Pyrzyce,
 • Klasyfikacja Generalna – niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji),
 • Klasyfikacja Drużynowa.

2.W Pyrzycka Szybka Dycha bieg na 5 km będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,
 • Klasyfikacje Wiekowe (wg roczników) – kobiet i mężczyzn 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70- i więcej lat.
 • Najszybszy mieszkaniec Gminy Pyrzyce i najszybsza mieszkanka Gminy Pyrzyce – o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie Gminy Pyrzyce,
 • Klasyfikacja Generalna – niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji).

3.W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy Uczestników startujące pod wspólnym szyldem/nazwą.

4.Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest dla biegu na dystansie 10 km.

5.Drużyna składa się z minimum 5 osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.

6.Aby zgłosić się do klasyfikacji drużynowej należy najpóźniej 5 dni przed zawodami przesłać mailem do organizatora na adres: biuro@szybkadycha.pl skład drużyny (imiona, nazwiska i nr startowe członków drużyny).

7.Uczestników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin biegu Pyrzycka Szybka Dycha. Jeden Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

8.Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej członków, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 5 uzyskanych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

9.Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.

10.W razie uzyskania jednakowego wyniku przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.

11.Uczestnik, który chce wziąć udział w klasyfikacji dodatkowej obowiązany jest oświadczyć taką wolę Organizatorowi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru podczas rejestracji elektronicznej.

12.Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację Uczestnika.

13.Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (wiekowe, branżowe) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).

14.W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki zostaną przesłane w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

 

IX.NAGRODY

1.Każdy Uczestnik, który ukończy Pyrzycka Szybka Dycha, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2.Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i – w przypadku jej przeprowadzenia – negatywny wynik kontroli antydopingowej.

3.Nagrody – bieg na 10 km

 • zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.
 • Zdobywcy miejsc I w klasyfikacji Najszybszy mieszkaniec Pyrzyc i Najszybsza mieszkanka Pyrzyc otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji drużynowej otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

4.Nagrody – bieg na 5 km

 • zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Zdobywcy miejsc I w klasyfikacji Najszybszy mieszkaniec Pyrzyc i Najszybsza mieszkanka Pyrzyc otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

X.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy (Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).

2.Dane osobowe Uczestników biegu Pyrzycka Szybka Dycha będą przetwarzane w celu:

 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 • ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

3.Dane osobowe Uczestników biegu Pyrzycka Szybka Dycha mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 • Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn;
 • podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
 • innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4.Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6.Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w biegu Pyrzycka Szybka Dycha.

8.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, lecz jej niewyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku.

9.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11.Na zasadach wskazanych w niniejszej części regulaminu (X – Ochrona danych osobowych) gromadzone i przetwarzane będą także dane osobowe rodziców lub opiekunów niepełnoletnich Uczestników.

 

XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich Uczestników biegu Pyrzycka Szybka Dycha obowiązuje niniejszy Regulamin.

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5.Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu Pyrzycka Szybka Dycha wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznaczają, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Pyrzycka Szybka Dycha i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Pyrzycka Szybka wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: biuro@szybkadycha.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

8.Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze startowym znajduję chip do pomiaru czasu).

9.Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

10.Szatnie będą znajdowały się w pobliżu startu/mety Biegu.

11.Rzeczy do depozytu będą przyjmowane/ wydawane tylko w załączonych do Pakietów Startowych workach, oznakowanych numerem tożsamym z numerem startowym Uczestnika, w dniu startu w godzinach od 09:30 do 14:00. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

12.Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

13.Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu (poza depozytem).

14.Przebywanie na trasie biegu Pyrzycka Szybka Dycha bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.

15.W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z zwierzętami. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.

16.W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym Uczestnik powinien przesłać prośbę w tej kwestii na adres biuro@szybkadycha.pl

17.W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

19.Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

20.W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

21.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Pyrzycka Szybka Dycha.

 

Scroll to Top